Członkowie

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SPÓŁDZIELNI?


Członkami Spółdzielni mogą być konsumenci - osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, które wyrażą gotowość korzystania z usług Spółdzielni i przestrzegania postanowień jej statutu, w tym także pracownicy Spółdzielni.

Członków przyjmuje Zarząd Spółdzielni na podstawie złożonej na piśmie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni. O decyzji odmownej wraz z uzasadnieniem zainteresowany powinien zostać powiadomiony listem poleconym najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od jej podjęcia.
W razie odmowy przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej Spółdzielni w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji odmownej.

 

Rada Nadzorcza zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w terminie dwóch miesięcy. O decyzji Rady Nadzorczej Spółdzielni zainteresowany powinien być powiadomiony na piśmie w ciągu dwóch tygodni od daty jej podjęcia. 
Osoba przystępująca do Spółdzielni zobowiązana jest do wniesienia wpisowego w wysokości 200 zł, wkładu pieniężnego wnoszonego przez członka Spółdzielni na jej własność w wysokości 700 zł oraz wniesienia, co najmniej jednego pełnego udziału, który wynosi 1000zł. Każdy Członek może zadeklarować i posiadać maksymalnie 10 udziałów. 

 

Obecnie nasza Spółdzielnia zrzesza 91 Członków.